Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Điểm Nhãn Cho Quỷ

Điểm Nhãn Cho Quỷ

 01:04:38    1 phần
 12:04 04/08/2021

Diệt Cương Thi

Diệt Cương Thi

 01:27:48    1 phần
 12:04 04/08/2021

Nuôi Quỷ Dữ

Nuôi Quỷ Dữ

2 vote

 01:16:38    1 phần
 12:04 04/08/2021

Quỷ Một Giò

Quỷ Một Giò

 01:03:30    1 phần
 12:04 04/08/2021

Dấu Chân Quỷ Dữ

Dấu Chân Quỷ Dữ

 01:10:53    1 phần
 12:04 04/08/2021

Điềm Báo Chết

Điềm Báo Chết

 01:16:36    1 phần
 12:04 04/08/2021

TẬP 04 Tâm Ma

Tâm Ma

 03:40:39    4 phần
 12:04 04/08/2021

Đại Sư Trừ Ma

Đại Sư Trừ Ma

 01:22:21    1 phần
 12:04 04/08/2021

Vong Đất Độc

Vong Đất Độc

 01:12:10    1 phần
 12:04 04/08/2021

TẬP 02 Lăng Mộ

Lăng Mộ

1 vote

 02:21:42    2 phần
 12:04 04/08/2021

Chân Gỗ

Chân Gỗ

2 vote

 01:09:30    1 phần
 12:04 04/08/2021

TẬP 03 Âm Hồn Vực Sâu

Âm Hồn Vực Sâu

4 vote

 03:08:01    3 phần
 12:04 04/08/2021

Hồ Có Vong

Hồ Có Vong

 01:03:32    1 phần
 12:04 04/08/2021

Đầu Lâu Cổ Trấn

Đầu Lâu Cổ Trấn

 01:11:46    1 phần
 12:04 04/08/2021

Số Phận Nghiệt Ngã

Số Phận Nghiệt Ngã

 01:22:39    1 phần
 12:04 04/08/2021

PHẦN 2 - Tập 04 Lưới Trời - MC Đình Soạn

Lưới Trời - MC Đình Soạn

3 vote

 07:05:13    7 phần
 12:04 04/08/2021

Hiện Hồn Báo Oán

Hiện Hồn Báo Oán

7 vote

 01:00:31    1 phần
 12:04 04/08/2021

Đất Độc Mộ Hoang

Đất Độc Mộ Hoang

1 vote

 00:51:29    1 phần
 12:04 04/08/2021

Chồng Về Báo Oán

Chồng Về Báo Oán

1 vote

 01:03:19    1 phần
 12:04 04/08/2021

Ngôi Nhà Của Quỷ - MC Đình Soạn

Ngôi Nhà Của Quỷ - MC Đình Soạn

 00:59:36    1 phần
 12:04 04/08/2021

Chim Gõ Nắp Quan Tài

Chim Gõ Nắp Quan Tài

 01:06:41    1 phần
 12:04 04/08/2021

Hình Nộm Yểm Thuật

Hình Nộm Yểm Thuật

1 vote

 01:29:11    1 phần
 12:04 04/08/2021

Làng Quỷ

Làng Quỷ

 01:01:21    1 phần
 12:04 04/08/2021

Mả Hoang

Mả Hoang

 01:04:54    1 phần
 12:04 04/08/2021

Hồn Ma Bên Cây Liễu

Hồn Ma Bên Cây Liễu

2 vote

 01:06:07    1 phần
 12:04 04/08/2021

TẬP 02 Ma Rừng Tây Bắc - MC Đình Soạn

Ma Rừng Tây Bắc - MC Đình Soạn

1 vote

 02:02:37    2 phần
 12:04 04/08/2021

Hồn Ma Ông Cải

Hồn Ma Ông Cải

 01:03:27    1 phần
 12:04 04/08/2021

Oan Hồn Sông Lạnh

Oan Hồn Sông Lạnh

1 vote

 01:04:44    1 phần
 12:04 04/08/2021

Oan Hồn Giếng Sâu

Oan Hồn Giếng Sâu

 01:01:51    1 phần
 12:04 04/08/2021

TẬP 02 Chuyên Án Tâm Linh

Chuyên Án Tâm Linh

 01:50:18    2 phần
 12:04 04/08/2021

Huyết Ngải

Huyết Ngải

2 vote

 01:12:32    1 phần
 12:04 04/08/2021

Hai Mẹ Con Ma

Hai Mẹ Con Ma

 01:01:11    1 phần
 12:04 04/08/2021

Tiểu Quỷ Sau Nhà

Tiểu Quỷ Sau Nhà

 01:09:46    1 phần
 12:04 04/08/2021

Tôi Là Pháp Sư

Tôi Là Pháp Sư

2 vote

 01:18:32    1 phần
 12:04 04/08/2021

Oán Hồn Ngọc

Oán Hồn Ngọc

 01:00:36    1 phần
 12:04 04/08/2021

Hành Trình Ngoại Cảm

Hành Trình Ngoại Cảm

1 vote

 01:00:08    1 phần
 12:04 04/08/2021

Vong Oan Người Mù

Vong Oan Người Mù

2 vote

 01:03:07    1 phần
 12:04 04/08/2021

Trục Hồn

Trục Hồn

1 vote

 01:24:11    1 phần
 12:04 04/08/2021

TẬP 07 Động Quỷ

Động Quỷ

2 vote

 00:58:34    1 phần
 12:04 04/08/2021

Xác Dưới Giếng Khơi

Xác Dưới Giếng Khơi

1 vote

 01:08:37    1 phần
 12:04 04/08/2021