Giọng đọc: MC Nguyễn Thành

Sắp xếp Audio
TẬP 02 Săn Mộ

Săn Mộ

 02:13:03    2 phần
 01:49 16/12/2019

TẬP 16 Biệt Đội Săn Quỷ

Biệt Đội Săn Quỷ

3 vote

 15:30:15    16 phần
 01:49 16/12/2019

TẬP 08 Thiên Khanh Ưng Liệp

Thiên Khanh Ưng Liệp

1 vote

 09:12:06    8 phần
 01:49 16/12/2019

Ma Thổi Đèn Ngoại Truyện: Mô Kim Quyết

Ma Thổi Đèn Ngoại Truyện: Mô Kim Quyết

2 vote

 16:54:29    20 phần
 01:49 16/12/2019

TẬP 14 Vô Chung Tiên Cảnh: Ương Thần - Quỷ Gia Quái Đàm

Vô Chung Tiên Cảnh: Ương Thần - Quỷ Gia Quái Đàm

 13:04:01    14 phần
 01:49 16/12/2019

FULL Tây Xuất Ngọc Môn

Tây Xuất Ngọc Môn

4 vote

 20:39:06    30 phần
 01:49 16/12/2019

TẬP 118 Xe Tang - Chuyến Xe Bus Số 14

Xe Tang - Chuyến Xe Bus Số 14

43 vote

 19:01:12    118 phần
 01:49 16/12/2019

TẬP 9 Ma Thổi Đèn Tập 9 - Cửu U Tướng Quân

Ma Thổi Đèn Tập 9 - Cửu U Tướng Quân

 13:52:48    20 phần
 01:49 16/12/2019

TẬP 8 Ma Thổi Đèn Tập 8 - Vu Hiệp Quan Sơn

Ma Thổi Đèn Tập 8 - Vu Hiệp Quan Sơn

3 vote

 03:02:54    24 phần
 01:49 16/12/2019

TẬP 7 Ma Thổi Đèn Tập 7 - Thi Vương Tương Tây

Ma Thổi Đèn Tập 7 - Thi Vương Tương Tây

1 vote

 17:51:41    19 phần
 01:49 16/12/2019

TẬP 6 Ma Thổi Đèn Tập 6 - Nam Hải Quy Khư

Ma Thổi Đèn Tập 6 - Nam Hải Quy Khư

 17:27:11    19 phần
 01:49 16/12/2019

TẬP 5 Ma Thổi Đèn Tập 5 - Mộ Hoàng Bì Tử

Ma Thổi Đèn Tập 5 - Mộ Hoàng Bì Tử

 15:19:23    18 phần
 01:49 16/12/2019

TẬP 4 Ma Thổi Đèn Tập 4 - Thần Cung Côn Luân

Ma Thổi Đèn Tập 4 - Thần Cung Côn Luân

 16:45:24    37 phần
 01:49 16/12/2019

TẬP 3 Ma Thổi Đèn Tập 3 - Trùng Cốc Vân Nam

Ma Thổi Đèn Tập 3 - Trùng Cốc Vân Nam

1 vote

 18:18:21    39 phần
 01:49 16/12/2019

TẬP 2 Ma Thổi Đèn Tập 2 - Mê Động Long Lĩnh

Ma Thổi Đèn Tập 2 - Mê Động Long Lĩnh

 13:45:06    27 phần
 01:49 16/12/2019

TẬP 1 Ma Thổi Đèn Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt

Ma Thổi Đèn Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt

 17:24:01    33 phần
 01:49 16/12/2019