Giọng đọc: MC Tiến Phong

Sắp xếp Audio
TẬP 26 Cầu Ma

Cầu Ma

 18:39:58    26 phần
 09:05 28/11/2020

TẬP 35 Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành

 01:06:51    35 phần
 09:05 28/11/2020

TẬP 66 Kiếm Lai

Kiếm Lai

17 vote

 14:17:37    66 phần
 09:05 28/11/2020

TẬP 83 Mao Sơn Đuổi Quỷ

Mao Sơn Đuổi Quỷ

18 vote

 14:59:58    63 phần
 09:05 28/11/2020

TẬP 325 Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

81 vote

 16:13:00    307 phần
 09:05 28/11/2020

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

Vết Chàm Tiền Kiếp ( Cái Bớt )

1 vote

 01:41:44    1 phần
 09:05 28/11/2020

Đưa Bác Ra Đồng

Đưa Bác Ra Đồng

2 vote

     1 phần
 09:05 28/11/2020

Nghề Nuôi Ma

Nghề Nuôi Ma

5 vote

 09:17:16    16 phần
 09:05 28/11/2020

Pháp Sư Tứ Linh

Pháp Sư Tứ Linh

 02:48:39    4 phần
 09:05 28/11/2020

Thợ Săn Quỷ

Thợ Săn Quỷ

7 vote

 14:32:06    22 phần
 09:05 28/11/2020

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

Hắc Tây Du (Mục Thần Ký)

123 vote

 13:35:02    490 phần
 09:05 28/11/2020