Sắp xếp Audio
Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

6 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 2.492

Võ Lâm Ngũ Bá

Võ Lâm Ngũ Bá

12:39:28    69 phần
Lượt nghe: 5.153

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

13 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 10.633

Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết

16:15:31    27 phần
Lượt nghe: 2.234

Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm

Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm

2 vote

13:37:35    139 phần
Lượt nghe: 2.124

Tuyết Sơn Phi Hồ

Tuyết Sơn Phi Hồ

11:42:51    13 phần
Lượt nghe: 1.773

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

5 vote

    1 phần
Lượt nghe: 4.441

Anh Hùng Xạ Điêu

Anh Hùng Xạ Điêu

04:19:43    83 phần
Lượt nghe: 4.065

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

10 vote

12:10:58    206 phần
Lượt nghe: 8.957

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

24 vote

04:55:21    392 phần
Lượt nghe: 12.077

Thần Mộ

Thần Mộ

24 vote

02:10:50    194 phần
Lượt nghe: 10.585

Bích Huyết Kiếm - Kiếm Hiệp Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kiếm Hiệp Kim Dung

1 vote

14:51:32    42 phần
Lượt nghe: 2.769

Liên Thành Quyết - Truyện Kiếm Hiệp

Liên Thành Quyết - Truyện Kiếm Hiệp

15:14:25    17 phần
Lượt nghe: 2.109

Thiên Long Bát Bộ

Thiên Long Bát Bộ

19:27:53    99 phần
Lượt nghe: 4.315

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

4 vote

06:41:41    86 phần
Lượt nghe: 4.014

Quỷ Bảo - Truyện Kiếm Hiệp

Quỷ Bảo - Truyện Kiếm Hiệp

4 vote

12:59:39    105 phần
Lượt nghe: 3.321

Thần Điêu Đại Hiệp (Thần Điêu Hiệp Lữ)

Thần Điêu Đại Hiệp (Thần Điêu Hiệp Lữ)

04:22:45    82 phần
Lượt nghe: 2.618

Hiệp Khách Hành - Truyện Kiếm Hiệp

Hiệp Khách Hành - Truyện Kiếm Hiệp

06:25:05    33 phần
Lượt nghe: 2.507

Tiếu Ngạo Giang Hồ - Kiếm Hiệp Kim Dung

Tiếu Ngạo Giang Hồ - Kiếm Hiệp Kim Dung

1 vote

08:34:04    85 phần
Lượt nghe: 2.640

Long Hổ Phong Vân - Truyện Kiếm Hiệp Cổ Long

Long Hổ Phong Vân - Truyện Kiếm Hiệp Cổ Long

9 vote

19:29:35    113 phần
Lượt nghe: 2.121