Sắp xếp Audio
Đấu Thần Đại Lục

Đấu Thần Đại Lục

10:25:25    10 phần
Lượt nghe: 664

Thâu Thiên Chi Đạo

Thâu Thiên Chi Đạo

4 vote

22:22:37    59 phần
Lượt nghe: 3.933

Tuyệt Đại Ma Đầu

Tuyệt Đại Ma Đầu

18 vote

11:18:11    151 phần
Lượt nghe: 15.646

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

44 vote

00:09:50    20 phần
Lượt nghe: 20.290

3000 Năm Luyện Khí

3000 Năm Luyện Khí

16 vote

20:13:35    42 phần
Lượt nghe: 19.993

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

11 vote

19:12:06    42 phần
Lượt nghe: 10.085

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

9 vote

12:46:30    100 phần
Lượt nghe: 7.473

Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

5 vote

05:46:22    132 phần
Lượt nghe: 13.966

Kiếm Lai

Kiếm Lai

24 vote

02:53:33    89 phần
Lượt nghe: 19.662

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

60 vote

06:25:48    201 phần
Lượt nghe: 27.390

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

12 vote

17:09:58    121 phần
Lượt nghe: 19.373

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

12 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 11.684

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

114 vote

16:13:00    307 phần
Lượt nghe: 46.305

Tham Thiên

Tham Thiên

32 vote

20:18:53    124 phần
Lượt nghe: 39.154

Già Thiên

Già Thiên

53 vote

13:34:29    522 phần
Lượt nghe: 54.345

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

27 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 25.787

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

53 vote

09:28:24    291 phần
Lượt nghe: 45.601

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

10 vote

    1 phần
Lượt nghe: 10.709

Bàn Long

Bàn Long

14 vote

12:11:04    220 phần
Lượt nghe: 16.519

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

32 vote

12:10:58    206 phần
Lượt nghe: 34.445