Sắp xếp Audio
Tuyệt Đại Ma Đầu

Tuyệt Đại Ma Đầu

11:27:29    12 phần
Lượt nghe: 1.243

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

3 vote

16:00:42    12 phần
Lượt nghe: 830

3000 Năm Luyện Khí

3000 Năm Luyện Khí

5 vote

07:31:07    29 phần
Lượt nghe: 6.543

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

3 vote

19:12:06    42 phần
Lượt nghe: 4.174

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

6 vote

12:46:30    100 phần
Lượt nghe: 3.754

Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

3 vote

00:34:00    118 phần
Lượt nghe: 7.619

Kiếm Lai

Kiếm Lai

13 vote

03:17:54    47 phần
Lượt nghe: 10.569

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

17 vote

04:50:58    198 phần
Lượt nghe: 10.976

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

10 vote

08:20:13    77 phần
Lượt nghe: 11.969

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

Tiên Nghịch - MC Trần Tú

11 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 8.213

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

67 vote

16:13:00    307 phần
Lượt nghe: 28.241

Tham Thiên

Tham Thiên

27 vote

20:18:53    124 phần
Lượt nghe: 30.061

Già Thiên

Già Thiên

48 vote

13:34:29    522 phần
Lượt nghe: 42.496

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

26 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 20.333

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

45 vote

09:28:24    291 phần
Lượt nghe: 33.017

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6 vote

    1 phần
Lượt nghe: 8.210

Bàn Long

Bàn Long

12 vote

12:11:04    220 phần
Lượt nghe: 12.129

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

25 vote

12:10:58    206 phần
Lượt nghe: 27.524

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

58 vote

10:33:53    560 phần
Lượt nghe: 38.468

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

15 vote

09:40:47    225 phần
Lượt nghe: 11.187